logo-2
Guestbook_Np1

Aktualizováno:

22. ledna 2015

BuiltWithNOF
Software

CR Společnost P&M Software se zabývá vývojem drobných softwarových aplikací převážně pro strojírenství a vědecká pracoviště.

Nejvýznamější oblastí jsou programy řady FAUNA pro faunistické zpracování dat. Počátek vývoje Fauny spadá do roku 1993.
V roce 1994 se objevila první použitelná verze FAUNA 94, která ještě neobsahovala modul pro vykreslování síťových map. Byla vyvíjena v jazyce Borland Pascal a její databáze byla postavena na systému Borland Paradox. Součástí programu byl i jednoduchý modul pro tisk lokalitních a determinačních štítků.
S počátkem nového tisíciletí přišla pokročilejší FAUNA 2000. Vývojovým prostředím se stal Borland Delphi, který přinesl nové možnosti. Tato verze již obsahovala databáze některých řádů hmyzu a také první databázi obcí ČR. Novinkou byl modul SM 2000 pro tvorbu síťových map. Později se objevil odvozený program AVES 2000 pro mapování výskytu ptáků.
FAUNA 2002 přinesla kromě mnoha vylepšení programu také velice podrobné a přesné databáze obcí ČR a SR, kompletní databáze všech řádů hmyzu ČR a SR, množství kvalitních podkladů pro síťové mapy, vylepšené moduly LOK-DET, SM 2002 a LITERATURA. FAUNA 2002 existuje i ve slovenské lokalizaci.

V roce 2010 se objevuje FAUNA 2010, představující zcela nový přístup.
Letošní novinka
FAUNA 2011 je přímým pokračovatelem FAUNY 2010 přinášejícím řadu vylepšení.

VB The P&M Software company is engaged in small software applications especially for machinery industry and for scientific research.

The most important are applications FAUNA for faunistic data processing. Development of the Fauna software started in 1993.
In the year 1994 appeared the first useful version FAUNA 94, which did not include the module for net map drawing. It was developed in the Borland Pascal language and its database was based on the Borland Paradox system. One part of this application was also simple module for locality and determining labels printing.
When the new millennium started advanced FAUNA 2000 came. For its development was used the Borland Delphi, which has brought some new possibilities. This version contained databases of some orders of insects and also the first municipal database of the Czech Republic. Quite new was the SM 2000 module for net map creating. Lately similar software AVES 2000 for the birds appearance mapping has appeared.
FAUNA 2002 brought within a lot of improvements also very detailed and very fine municipal databases of the Czech and Slovak Republics, full databases of all insect orders for Czech and Slovak Republics, many very good source materials for the net maps, improved modules LOK-DET, SM 2002 and LITERATURE. FAUNA 2002 exists also in the Slovak localization.

FAUNA 2010 came in 2010 and has brought completely novel approach.
FAUNA 2011 is a direct continuing version bringing lots of improvements.

s-tom-h