logo-2
Guestbook_Np1

Aktualizováno:

22. ledna 2015

BuiltWithNOF
MAPA 2011 - ukázky / preview
MAP-03

CR Naprostou novinkou je možnost vytváření panelů s mapami, které zcela nahrazují původní modul SM.
V mapě jsou zobrazovány údaje z právě otevřené faunistické karty nebo z aktuálního výběru. To umožňuje vykreslení nálezů více než jednoho druhu (např. celé čeledi, vybrané skupiny apod.)

Pracujeme na dalších vylepšeních jak jsou:
- barevné odlišení nálezů dle zadaných kritérií
- možnost použití více různých symbolů (např. půlené kolečko pro nálezy historické/recentní)

s-tom0202 s-tom-h02

VB Quite new is possibility of creating map-panels that completely replaces former module SM.
In the map there are displayed records of actual card or actual search. It allows displaying of records of more species (for example all family, selected group etc.)

We are working on another improvements like:
- colored record marking by set requirements
- possibility of using more specific symbols (for example halved circle for historical/recent records)