logo-2
Guestbook_Np1

Aktualizováno:

22. ledna 2015

BuiltWithNOF
FAUNA 2011

CR FAUNA 2011 nabízí tato vylepšení:
- možnost zavádění libovolného počtu systematických jednotek (triby, podčeledi...)
- možnost systematického řazení (ne pouze abecedně)
- karty lokalit obsahující seznam všech nálezů na dané lokalitě
- možnost vkládání obrázků ke kartám druhů i lokalit
- UKÁZKY

Panel MAPA pro tvorbu síťových map přináší zejména:
- možnost vykreslení nálezů více druhů do jedné mapy
- lepší možnosti vykreslování nálezů
- snadnější tvorba nových map
- UKÁZKY

Panel LITERATURA pro správu literatury nabízí:
- komfortní zavádění nových položek
- snadný výběr dle zvolených kritérií
- UKÁZKY

Databázové nástroje - DBU
- UKÁZKY

s-tom05
s-tom-h04

VB FAUNA 2011 brings these improvements:
- possibility of setting any number of new systematic levels (like tribe, subgenus, etc.)
- possibility of systematic listing (not only alphabetical)
- cards of locality contained list of all records for actual locality
- possibility of picture inserting in the cards of species and localities
- PREVIEW

Panel MAP for net maps creating brings especially:
- possibility of drawing records of more species into one map
- better options for record displaying
- easier creation of new maps
- PREVIEW

Panel LITERATURA for administration of literature offers:
- comfortable inserting of the new records
- easy searching in accordance with selected gauges
- PREVIEW

Database utilities - DBU
- PREVIEW