logo-2
Guestbook_Np1

Aktualizováno:

22. ledna 2015

BuiltWithNOF
FAUNA 2011 - ukázky / preview
F2010-01-m
F2010-02-m
F2010-03-m
Search-01-m Search-02-m
s-tom-h s-tom0202

CR Na faunistické kartě se velice zjednodušuje zejména vyhledávání určité karty. Stačí vypsat několik počátečních písmen do vyhledávací řádky...
V systému druhů je možno definovat libovolné systematické jednotky. Jednotlivé položky ve stromu druhů je možno řadit systematicky pouhým přesunutím na požadovanou pozici.
Ke každé kartě se dá přiřadit libovolný počet obrázků. Jeden z nich, označený jako default, se zobrazuje přímo na kartě.

VB Searching for any systematic card is very simplified now. It is necessary to tip some staring letters into searching line only...
In the species system it is possible to define any systematic levels. It is possible to sort single items systematically just drag and drop to needed position. It is possible to assign to every card any number of pictures. Default picture is shown directly in the card.

CR Karta lokality. K vyhledání lokality slouží stejně jako na faunistické kartě vyhledávací řádka, do které stačí vepsat několik počátečních písmen z názvu lokality
Na kartě se zobrazují všechny příslušné zápisy, které je možno třídit podle libovolné položky.
Na kartu lze přímo zapisovat. Nálezy z určité lokality lze nyní zapsat najednou přímo na příslušnou kartu.
V systému lokalit je možno definovat libovolné typy lokalit (hory, vodní plochy, rezervace, jeskyně apod.).
Ke každé kartě lokality se dá přiřadit libovolný počet obrázků s příslušným popisem. Jeden z nich, označený jako default, se zobrazuje přímo na kartě.

VB Locality card. Searching for any card is very simplified now. It is necessary to tip some staring letters into searching line only...
There are all record shown in the card. It is possible to sort records by any column.
Record from specific locality is possible to write in one go to relevant card.
It is possible to define new types of locality in the system of locations (hill, water, reserve, cave etc.)
It is possible to assign to every card any number of pictures with some description. Default picture is shown directly in the card.

CR Panel Vyhledávání. Na panelu se zobrazí seznam zápisů odpovídajících zadaným kritériím (viz dále). Zápisy lze třídit podle libovolné položky.
Zobrazený soubor lze dále zpracovat:
- exportovat jako exportní soubor Fauny
- uložit v textovém formátu
- uložit ve formátu Microsoft Excel
- zobrazit v síťové mapě! Skutečně je nyní možno zobrazit v mapě libovolný výběr, např. výskyt celé čeledi, skupiny druhů apod.

VB Search panel. In the panel is shown the list of records corresponding to set requirements. Records are sortable by any column.
Shown list is additionally workable:
- export into the Fauna export file
- save in text format
- save in Microsoft Excel format
- display in the net map. It is really possible to display any selection (all family, group of species etc.) in the map now.

CR Zadávání kritérií je nyní soustředěno do jediného dialogového okna Kritéria pro výběr s několika záložkami.
Na záložkách Systém druhů a Systém lokalit stačí zaškrtnout příslušné položky.
Ke zrušení kritérií posledního výběru slouží tlačítko Vyčistit vše.

VB Requirements for searching are concentrated to one dialog window Search with some folds.
It is only needed to check appropriate items in the System and Locations folds.
There is also the Clear all button present for last search cleaning.